Splitsingsakte VvE

Wat is het en waarom is het nodig?

Een splitsingsakte VvE bestaat uit een aantal delen. Ten eerste wordt er aangegeven welke notaris de splitsingsakte heeft ‘verleden’ (vastgesteld), wie zijn pand/gebouw in appartementen wil splitsen (de ‘splitser’) en om welk gebouw het gaat. Daarna volgt een opsomming van de appartementsrechten die gevormd zijn. Na de opsomming van de appartementen volgt de vaststelling van de splitsingsakte. Hierin zijn veel belangrijke zaken opgenomen, zoals:
  • wat de gemeenschappelijke gedeelten en zaken zijn;
  • de kostenverdeling;
  • aansprakelijkheid;
  • bestemming van het appartement (woning, parkeergarage, winkel, berging, studio, enz);
  • oprichting en statuten van de VvE;
  • stemrecht;
  • vergaderregels;
  • takenverdeling en bevoegdheden van de vergadering, de voorzitter en het bestuur.

Het modelreglement als basis

Omdat de splitsingsaktes van veel VvE’s op veel punten gelijk zijn, wordt er vaak gewerkt met ‘modelreglementen’ of ‘modelsplitsingsreglementen’. In de splitsingsakte VvE treffen we daarom vaak een verwijzing aan naar één van de landelijke modelreglementen, en vervolgens alleen de afwijkingen, aanvullingen en wijzigingen van het modelreglement. Daardoor kan een akte vaak een stuk dunner en korter zijn dan als het modelreglement woordelijk wordt opgenomen in de akte.

Uw splitsingsakte VvE is uiteindelijk maatwerk

Voor elke VvE is een splitsingsakte vastgesteld. Elke akte en elke splitsing is uiteindelijk maatwerk en uniek, ook al is het in de meeste gevallen grotendeels gebaseerd op een model. Dat zorgt er dan ook voor dat alle vragen en problemen binnen uw VvE opgelost dienen te worden aan de hand van het voor u opgestelde reglement. Er kan en mag niet alleen van een model uitgegaan worden, er moet ook altijd in uw eigen splitsingsakte gekeken worden naar de uitzonderingen en aanvullingen. Bij de uitleg van het reglement en de beantwoording van uw vragen kan VvE Advies u natuurlijk helpen!

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Historie van het modelreglement

De kleuren van de regenboog

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is in 1973 begonnen met het vaststellen van landelijk gebruikte modelreglementen. Voor die tijd werd ook al wel gebruik gemaakt van modelreglementen (of algemene reglementen), maar vaak stelde dan een notaris voor zichzelf zo’n model op en gebruikte hij die in de door hem opgestelde splitsingsaktes. Dergelijke modellen waren vaak lokaal of regionaal gebonden.

In 1973 is het eerste landelijke modelreglement vastgesteld; het is gebonden met een witte kaft, waardoor dit MR ook wel aangeduid wordt als ‘het witte boekje’. In 1983 is een verbeterde versie vastgesteld, het modelreglement van 1983, ook wel het ‘blauwe boekje’. In 1992 volgde weer een nieuw reglement, ‘het gele boekje’ en in 2006 is de meest recente vastgesteld door de KNB.

splitsingsakte VvE

In 2006 is ook een specifiek model voor ondersplitsingen opgemaakt. In de loop der tijden is ook voor een specifieke vorm van splitsingen, de zogenaamde serviceflats, een tweetal modelreglementen vastgesteld, in 1975 en 1987. Inmiddels worden de modelreglementen niet meer fysiek verstrekt door de KNB, maar alleen nog maar in digitale vorm (pdf-indeling). Daarin worden de kenmerkende kleuren van de kaften niet meer gebruikt.

Een splitsingsreglement wordt tegenwoordig in de meeste gevallen gebaseerd op een van de landelijke modelreglementen, maar dat is niet verplicht. Een notaris kan dus voor een specifieke VvE een eigen reglement vaststellen, zonder gebruik te maken van een van de modellen.