Huishoudelijk reglement VvE

Wat is het en waarom is het nodig?

Veel VvE’s kennen een huishoudelijk reglement. Sommigen gaan er van uit dat het huishoudelijk reglement VvE zelfs belangrijker is dan het splitsingsreglement. Toch kan (bij lange na) niet alles geregeld worden in het huishoudelijk reglement.

Op verschillende plekken in de wet wordt aangegeven dat een VvE nadere regels kan maken of opstellen (zie bijvoorbeeld artikel 5:128 BW of 5:112 lid 4 BW) maar dit hoeft niet. Strikt genomen kan men pas een huishoudelijk reglement VvE vaststellen als het splitsingsreglement dat expliciet toestaat. Er dient dus in het splitsingsreglement te staan dat de vergadering een huishoudelijk reglement mag vaststellen en -nog belangrijker- wat daarin dan nader geregeld kan worden. In vrijwel alle splitsingsreglementen is opgenomen dat er een huishoudelijk reglement vastgesteld kan en mag worden. In slechts enkele uitzonderingsgevallen is het vaststellen van een dergelijk reglement niet mogelijk.

Gebruiksregels huishoudelijk reglement VvE

In artikel 5:128 BW is aangegeven dat een VvE nadere gebruiksregels voor de gemeenschappelijke gedeelten en zaken kan en mag vaststellen. Dat brengt met zich mee, dat een VvE altijd nadere regels met betrekking tot het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten op mag nemen in het huishoudelijk reglement VvE. Deze regels mogen niet in strijd zijn met het splitsingsreglement. Uit het woord ‘nadere’ wordt door juristen (en de rechtspraak) ook opgemaakt, dat de regels in het huishoudelijk reglement VvE aanvullingen moeten zijn op al bestaande regels uit het splitsingsreglement. Nieuwe regels die niet op een regel uit het splitsingsreglement zijn gebaseerd, kunnen niet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Of een nieuwe regel gemaakt is of dat een bepaling juist voortvloeit (een nadere regeling is) van een regel uit het splitsingsreglement, is een lastig onderscheid om te maken. Daar is een jurist die over een schouder meekijkt niet overbodig.

Huishoudelijk reglement VvE en Privé gedeelten

Als het gaat om regels voor privé gedeelten wordt de materie nog ingewikkelder. Uit de wet kan opgemaakt worden dat voor het gebruik van de privé gedeelten nadere regels vastgesteld kunnen worden door de vergadering, zolang dit maar blijkt uit het splitsingsreglement. Dat houdt in, dat in het splitsingsreglement expliciet opgenomen moet worden dat er regels gesteld kunnen worden met betrekking tot specifieke onderwerpen, zoals het gebruik van de privé gedeelten. Pas vanaf het modelreglement 1983 staat standaard in het MR dat er ook voor het gebruik van de privé gedeelten nadere regels in het huishoudelijk reglement VvE opgenomen kunnen worden. Voor 1983 werd dit meestal niet in het splitsingsreglement opgenomen.

In de VvE’s die met een oud reglement te maken hebben, is het niet mogelijk om nadere gebruiksregels voor privé gedeelten op te nemen in een huishoudelijk reglement VvE. Voorbeelden van gebruiksregels voor privé gedeelten zijn bepalingen over het hebben en houden van huisdieren in een appartement of over de samenstelling van min of meer harde vloerbedekking. Bij VvE’s met een reglement van vóór 1983 zijn zulke bepalingen meestal ongeldig als ze in een huishoudelijk reglement VvE zijn opgenomen. Deze bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden (juridisch gezien bestaan ze niet) en kunnen dus niet afgedwongen worden. Zoals al gezegd, vanaf het modelreglement 1983 is dit aangepast en kunnen ook ten aanzien van het gebruik van de privé gedeelten nadere regels gesteld worden.

Tips huishoudelijk reglement VvE

Bij lange na niet alles kan geregeld worden in een huishoudelijk reglement VvE. Regels die in strijd zijn met het splitsingsreglement zijn nietig; ze zijn ongeldig en kunnen nooit, ook niet door langer gebruik, alsnog geldig worden. Ze bestaan juridisch gezien niet. Vaak lopen de wensen en verwachtingen van VvE’s en eigenaars van de inhoud van een huishoudelijk reglement afgezet tegen de juridische (on-)mogelijkheden van de inhoud van een huishoudelijk reglement nogal uiteen. Om strijdigheid met een splitsingsreglement te voorkomen is het beknopt houden van een huishoudelijk reglement VvE een eerste en belangrijke tip.

Een tweede tip is om herhaling (en ‘vertaling’) van hetgeen in het splitsingsreglement is opgenomen te voorkomen danwel zoveel mogelijk te beperken. Heel strikt genomen mag herhaling niet: de meeste splitsingsreglementen verbieden het herhalen van bepalingen uit het splitsingsreglement in een huishoudelijk reglement (regels mogen in een huishoudelijk reglement opgenomen worden, “… voor zover niet reeds bepaald in het splitsingsreglement”). Beperk daarom een huishoudelijk reglement tot regels van feitelijke aard en orde, woon- en leefregels. Daarbij kan gedacht worden aan:
  • Het toelaten van colporteurs.
  • De periode waarin het stiller in het complex moet zijn; geen geluidsoverlast en/of harde geluiden als gevolg van tv, radio, (huishoudelijke) werkzaamheden tussen 22 en 08 uur).
  • et aanwijzen van plaatsen, ruimten of gedeelten waar specifieke voorwerpen geplaatst mogen worden; fietsen mogen alleen in de daartoe bestemde fietsenrekken geplaatst worden, tuinmeubels moeten in de eigen berging opgeslagen worden en mogen niet op de galerij geplaatst worden’).
Daarnaast zijn in de modelreglementen nog specifieke onderwerpen aangewezen die nader in een huishoudelijk reglement geregeld kunnen worden, waarbij gedacht kan worden aan de kleur, model, merk en uiterlijk van een zonnescherm (als dit al is toegestaan) of het maximale bedrag dat een bestuur uit mag geven inzake onderhoud zonder daarvoor toestemming van de vergadering te verkrijgen.

Huishoudelijk reglement VvE en Statuten

Verder is het niet toegestaan om bepalingen die in de statuten van een VvE opgenomen moeten zijn in een huishoudelijk reglement op te nemen of te veranderen. Daarbij kan gedacht worden aan de zittingsduur van een bestuur of de overdracht van bevoegdheden (delegatie of mandatering) van de verschillende organen van een VvE. Binnen een VvE is het niet mogelijk om in een huishoudelijk reglement een bevoegdheid van de vergadering over te dragen aan het bestuur.

Het is ook niet mogelijk om beperkingen ten aanzien van de eigendom in het huishoudelijk reglement op te nemen. Denk daarbij aan het beperken of verbieden van verhuur van een appartement, een voorkeursrecht van koop (zoals het verplicht aanbieden van parkeerplaatsen aan de overige eigenaars voordat het aan derden verkocht kan worden) of het beperken van de bestemming van een appartement.

Beperken van de volmachten die één persoon op de vergadering kan uitbrengen? Dit wordt in de volksmond ook wel ronselen van stemmen genoemd. Zo’n beperking moet in het splitsingsreglement opgenomen worden, alleen in het huishoudelijk reglement zoiets regelen is niet voldoende. Een ballotageregeling: wie gebruik mag maken van een appartement is alleen te beperken in het splitsingsreglement. Een ballotageregeling in het huishoudelijk reglement is van onwaarde, hij is nietig en deze bestaat juridisch gezien niet.

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Hulp nodig?

Een huishoudelijk reglement opstellen of wijzigen is ingewikkelde materie. Bij lange na niet alles kan en mag geregeld worden. En de scheiding tussen wat is toegestaan en wat niet meer mag is soms lastig te bepalen. Daar is juridische hulp van VvE Advies bijna onontbeerlijk bij. Voor meer informatie of een scan van (een deel van) uw huishoudelijk reglement kunt u altijd contact opnemen.
Huishoudelijk reglement VvE

Huishoudelijk reglement VvE

In een notendop

  • Strikt genomen kan men pas een huishoudelijk reglement VvE vaststellen als het splitsingsreglement dat expliciet toestaat.
  • Nieuwe regels die niet op een regel uit het splitsingsreglement zijn gebaseerd, kunnen niet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.
  • Voor het gebruik van de privé gedeelten kunnen nadere regels vastgesteld worden door de vergadering, zolang dit maar blijkt uit het splitsingsreglement. In de VvE’s die met een oud reglement te maken hebben, is het niet mogelijk om nadere gebruiksregels voor privé gedeelten op te nemen in een huishoudelijk reglement VvE.
  • Regels die in strijd zijn met het splitsingsreglement zijn nietig. Om strijdigheid met een splitsingsreglement te voorkomen is het beknopt houden van een huishoudelijk reglement VvE een belangrijke tip.
  • De meeste splitsingsreglementen verbieden het herhalen van bepalingen uit het splitsingsreglement in een huishoudelijk reglement. Beperk daarom een huishoudelijk reglement tot regels van feitelijke aard en orde, woon- en leefregels.
  • Het is niet toegestaan om bepalingen die in de statuten van een VvE opgenomen moeten zijn in een huishoudelijk reglement op te nemen of te veranderen.
  • Het is niet mogelijk om beperkingen ten aanzien van de eigendom in het huishoudelijk reglement op te nemen.

Meer VvE informatie