Veel galerijvloeren zijn onveilig

Wat is het en heeft onze VvE deze nodig?

Veel galerijflats met “uitkragende galerij- en balkonvloeren” blijken niet te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Bij circa 40% van de onderzoeken zijn constructieve maatregelen noodzakelijk.

De door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestelde onderzoeksplicht per 1 januari 2016 is dan ook zeker geen overdreven maatregel maar onderstreept juist de urgentie om de kwaliteit van constructies te laten onderzoeken teneinde de veiligheid van gebruikers en hun omgeving te waarborgen.

In Nederland zijn circa 10.000 complexen uit de bouwperiode 1950-1970 met uitkragende galerij- en/of balkonvloeren. Voor al deze complexen geldt nu een onderzoeksplicht. Het onderzoek moet ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (Bouw- en woningtoezicht) in uw gemeente voor 1 juli 2017.

Eigenaren van de complexen dienen opdracht te verstrekken aan een gekwalificeerd deskundige. Het constructieve onderzoek moet namelijk worden uitgevoerd volgens het vaste protocol van de CUR-publicatie 248-2014 “Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten” 2e herziene uitgave.

Gezien de omvang van het aantal complexen in Nederland, de relatief korte tijd waarbinnen de onderzoeken moeten zijn afgerond (voor 1 juli 2017) en het gegeven dat besluitvorming binnen VvE’s nu eenmaal tijd vergt, voorspellen we dat er een enorme run gaat ontstaan op de uitvoering van de onderzoeken. Het aantal partijen dat een onderzoek kan uitvoeren is maar beperkt.

VvE advies heeft deze situatie tijdig onderkend en heeft haar dienstverlening op dit thema uitgebreid. VvE Advies kan voor uw VvE het volledige onderzoek verzorgen.  Wilt u weten of ook uw VvE moet voldoen aan de onderzoeksplicht, vraag dan vandaag nog een Quick-scan aan bij VvE Advies. In no-time kunnen we voor u vast te stellen of uw complex binnen de risicogroep valt.

Uitkragende vloeren

Flats uit de periode 1950 – 1970 met uitkragende galerijvloeren.

De onderzoeksplicht geldt voor gebouwen met zogenoemde “uitkragende betonvloeren”. Dit zijnuitstekende galerij- of balkonvloeren die vast zijn gestort aan de verdiepingsvloeren van de woningen. Dit type vloer is veelvuldig toegepast in de periode tussen 1950-1970.

Hoe herken ik een uitkragende vloer?

Een uitkragende galerijvloer is herkenbaar aan een vlakke onderzijde. Er zijn geen consoles aanwezig voor de ondersteuning van de vloer. De balkonvloer vormt één geheel met de betonnen verdiepingsvloer.

Het probleem

Bij de uitkragende vloeren doen zich twee soorten problemen voor:

  • De wapening in de galerijvloer kan onvoldoende zijn (diameter en positie).
  • De wapening in de galerijvloer kan zijn aangetast door putcorrosie.

Door beide aspecten wordt de constructieve kwaliteit van de vloeren beïnvloed. Schade doet zich voor in de vorm van scheurvorming parallel aan de gevellijn. Putcorrosie laat zich herkennen aan de hand van roeststippen aan de onderzijde van de galerijvloeren.  Zie ook het infoblad “Onderzoek Galerijvloeren” van de Overheid.

Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie niet voldoet, zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012.

Hoe groot is de omvang van de problemen.

In Nederland staan circa 10.000 flatgebouwen met uitkragende galerij- en balkonvloeren. Die zijn te verdelen in complexen van woningbouw-corporaties en complexen van Verenigingen van Eigenaren. Van de inmiddels onderzochte complexen blijkt circa 40% niet te voldoen. Vandaar dat minister Blok het zware middel van zorgplicht heeft ingezet. Als voorbeeld wordt vaak de Antillenflat te Leeuwarden uit 1965 aangehaald. Daar zijn galerijvloeren bezweken en is de schade enorm omvangrijk geweest. U kunt zich voorstellen wat dit betekent voor de veiligheid van gebruikers en de omgeving.

VvE advies kan constructief onderzoek galerijvloeren uitvoeren voor uw VvE. Twijfelt u of uw VvE onder de onderzoeksplicht valt, dan kunt u bij ons een gratis quick-scan laten uitvoeren. Meer informatie hierover leest u op de pagina Onderzoek galerijvloeren.

Auteur:

mr. Klaas Jan SchuursVvE jurist

Gratis Quick-scan Galerijvloeren

Als u snel wilt weten of uw complex ook onder de onderzoeksplicht valt verzorgen kunt u geheel gratis door ons een Quick-scan laten uitvoeren. U stuurt hiervoor een mail met 2 foto’s van de onderzijde van de galerijvloeren bijvoegen.naar info@vveadvies.nl. Vermeld in de mail ook:

  • Naam VvE en contactpersoon
  • Adres, postcode en plaats
  • Telefoonnummer en e-mail

Constructief onderzoek Galerijvloeren

VvE Advies kan voor uw VvE het onderzoek uitvoeren volgens een vast protocol zoals beschreven in de CUR-publicatie 248-2014 “Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten” 2e herziene uitgave. Lees hier meer over constructief onderzoek galerijvloeren.
onderzoek galerijvloeren vve

Meer VvE informatie